کشف تازه در دنیای فیزیک، شروع انقلابی در شناخت انسان از کیهان

فیزیکدان‌هایی که در ‘برخورددهنده هادرونی بزرگ’ در سوئیس کار می‌کنند، می‌گویند کشف جدیدشان ممکن است نظریه‌های فعلی علم فیزیک را به چالش بکشد. داده‌های به دست آمده از طرز رفتار یک ذره زیراتمی، این امید را در دانشمندان ایجاد کرده که کشف جدیدشان اولین قدم باشد در راستای درک بهتر جهان هستی.
پالاب گوش گزارش می‌دهد

You May Also Like