گفتگو با زنان باستانی‌کار بعد از ممنوعیت ورد به زورخانه‌ها

از پارسال ورود زنان باستانی‌کار به گود زورخانه‌ها‌ در تهران ممنوع شد. فاطمه اثباتی، زن باستانی‌کار ساکن قلعه حسن خان تهران هر روز مجبور است کباده و میل‌های خود را بردارد و برای تمرین به پارک برود.
فاطمه جمال‌پور گزارش می‌دهد

You May Also Like