موفقیت زنان روستایی هندی با ویدیوهای آشپزی در یوتیوب

زنان روستایی در منطقه تامیل در جنوب هند با ویدیوهای آشپزی در یوتیوب به موفقیت رسیدند و حالا تعداد زیادی از کاربران برای تماشا و یادگرفتن غذاهای این منطقه از هند بهصقحه یوتیوب آنها مراجعه می کنند.
داستان موفقیت آنها را از زبان خودشان ببنید

You May Also Like