محمدیونس قانونی – آرشیو برنامه به عبارت دیگر – تاریخ پخش: 2011/11/29

محمدیونس قانونی، مهمان برنامه به عبارت دیگر، در سال های اخیر وزیر کشور، وزیر معارف و رئیس مجلس نمایندگان افغانستان بوده است و پیش از آن از همرزمان نزدیک شاه مسعود. او از مسئولان بلندپایه حزب جمعیت افغانستان، رئیس حزب افغانستان نوین و رهبر جبهه تفاهم ملی است. در جریان کنفرانس بن که بلافاصله بعد از سرنگونی طالبان برای تعیین ساختار حکومت جدید و جلب کمک های مالی، نظامی و سیاسی بین المللی تشکیل شد او بعنوان مذاکره کننده ای ماهر و سخنرانی قابل درخشید. ولی از آن کنفرانس چه حاصل شد؟ و از دید او کنفرانس پیش رو، موسوم به کنفرانس بن دوم، برای افغانستان چه دربر خواهد داشت؟ برای گفتگو با او به محل اقامت موقتش در لندن رفتم. تاریخ پخش: ۲۰۱۱/۱۱/۲۹

You May Also Like