عذرخواهی بریتانیا بابت تبعیض بین سربازان رنگین ‌پوست در جنگ جهانی

بریتانیا از این که تاکنون از بیش از صدها هزار سرباز سیاهپوست و آسیایی‌اش در جنگ جهانی اول به درستی قدردانی نکرده، عذر خواست.
این سربازان معمولا از ساکنان مستعمرات آن دوران بریتانیا بودند و بسیاری از آن‌ها جانشان را در جنگ از دست دادند.
مارک ایستون این داستان را دنبال کرده

You May Also Like