زیبایی رقصیدن در ۱۰۰ سالگی

دینکی که به زودی ۱۰۰ ساله می شود می گوید عاشق رقصیدن است و هر روز انواع رقص‌ها را تمرین می کند. او رقصیدن و تحرک را راز عمر طولانی و شادی می داند.

You May Also Like